Voorwaarden

Disclaimer

Algemeen

Op deze website van FotoLocaties.eu, zijn de volgende voorwaarden (disclaimer) van toepassing.

Lees deze Disclaimer goed door voordat u verder kijkt op deze website.

Wanneer u deze website bekijkt en de geboden informatie gebruikt, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Website

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. FotoLocaties.eu is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen.

FotoLocaties.eu behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen, inclusief deze Disclaimer.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van FotoLocaties.eu worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@FotoLocaties.eu

Gebruik van deze website

Deze website word onderhouden vanuit Nederland. Daarom staat FotoLocaties.eu er niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. U bent zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving, indien u handelt vanuit het buitenland.

Intellectuele eigendomsrechten

FotoLocaties.eu behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) welke op de website staan (waaronder grafisch materiaal, teksten en logo’s). Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder schriftelijke toestemming van FotoLocaties.eu, te kopiëren, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken.

Delen van grafische materialen zijn van andere rechthebbende, welke hiervan de copyright behouden. Deze materialen zijn geplaatst door de gebruiker met toestemming. FotoLocaties.eu behoudt hier het recht van.

E-mail

FotoLocaties.eu adviseert u om geen geheime of gevoelige informatie per e-mail aan FotoLocaties.eu te sturen. Indien u dat toch doet, accepteert u het risico dat deze berichten kunnen worden onderschept en misbruikt door een derde.

Aansprakelijkheid

FotoLocaties.eu aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaan zijn. Onder andere aanvaardt FotoLocaties.eu geen aansprakelijkheid met betrekking tot defecten, virussen en andere schade tengevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan FotoLocaties.eu of aan u, het al dan niet functioneren van deze website misbruik van de website, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Nederlands recht

Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Privacy statement

FotoLocaties.eu respecteert de privacy van alle gebruikers van onze websites en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen. Voor een uitgebreide privacy statement verwijzen wij naar de juiste pagina hiervoor.